Radhika and Rahul (Jodhpur)

"Umaid Bhawan, Mehrangarh Fort & Balsamand Lake "
- Delhi NCR