Shivangani & Jai (Jaipur)

"Royal Wedding"
Royal Hertige Haveli, Jaipur